Disclaimer

/Disclaimer
Disclaimer2019-11-02T17:38:45+00:00

Disclaimer

Doelstellingen: De website www.cannaclass.net is bedoeld om informatie te ontsluiten met betrekking tot Cannabis en natuurlijke therapieën en/of behandelingen . De informatie is gericht op het informeren van geïnteresseerden in Cannabis en haar toepassingen.

De Informatie op deze site is geen vervanging voor medische zorg: De informatie op deze website is niet bedoeld als vervanging van diensten of informatie van getrainde (medisch-)professionals en/of zorg verlenende instanties, zoals (huis)artsen, medisch specialisten, spoedeisende hulpverlening, (acute) geestelijke gezondheidszorg, fysiotherapeuten en psychotherapeuten (geen uitputtende opsomming). De informatie op deze websites noch de gebruiksmogelijkheden kunnen gezien worden als een vervanging voor medische of andere professionele hulp, zorg, ondersteuning of informatievoorziening en is niet bedoeld als hulpmiddel bij het stellen van een (zelf-)diagnose.

De informatie op www.cannaclass.net is bedoeld als algemene informatie en is niet specifiek gericht op één individueel persoon of één specifieke medische situatie van bijvoorbeeld de bezoeker van de site of iemand in diens omgeving. Dit betekent dat bezoekers aan de informatie op www.cannaclass.net geen diagnostische of therapeutische waarde kunnen hechten voor de eigen medische situatie of die van anderen.

In gevallen van ziekten, medische klachten, behandelingen of onderzoek, is de informatie op www.cannaclass.net alleen bedoeld als ondersteuning. De informatie op deze website kan in dergelijke situaties dienen als ondersteuning van:

  1. het contact tussen de bezoeker (of diens familielid of andere naasten) en diens therapeut, behandelend arts of andere hulpverlener en
  2. de adviezen die hij/zij van laatstgenoemde ontvangt.

Bezoekers van www.cannaclass.net wordt aangeraden om medische vragen, klachten of symptomen tijdig voor te leggen aan de behandelend arts of andere zorgprofessional teneinde professioneel onderzoek, diagnostiek en mogelijk medische zorg te ontvangen. Bezoekers wordt geadviseerd om het tijdig zoeken van professionele zorg nooit uit te stellen of reeds verkregen medisch advies nooit te veronachtzamen op basis van (online) informatie. Bij acute medische klachten of psychische problemen en bij het verergeren van klachten of symptomen wordt bezoekers geadviseerd direct contact op te nemen met hun eigen (huis)arts of het noodnummer. ‘

Zelfzorginformatie is geen persoonlijk advies. In een aantal gevallen bevat de informatie op www.cannaclass.net en ‘(zelfzorg)adviezen’. Deze ‘adviezen’ betreffen in geen geval direct medisch advies en hebben in geen enkel geval specifieke betrekking op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor deze informatie op www.cannaclass.net zoekt. De zelfzorgadviezen moeten gezien worden als algemene richtlijnen die gelden bij niet-ernstige, veelvoorkomende en alledaagse medische klachten. Omdat ook bij deze minder ernstige klachten complicaties kunnen vóórkomen, is het van belang dat bezoekers bij twijfel en bij aanhoudende of toenemende klachten medisch professionele hulp inroepen. Ook waar het informatie betreft m.b.t. het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen, betreft het in geen van de gevallen een medisch advies of informatie die specifiek betrekking heeft op de individuele medische situatie van de bezoeker of iemand waarvoor zij/hij informatie op www.cannaclass.net zoekt.

Wanneer informatie wordt gegeven over een geneesmiddel dat volgens recept of vrij verkrijgbaar is, betreft het doorgaans alleen in Nederland geregistreerde middelen: Gebruikers van deze informatie wordt bij het gebruik van (zelfzorg)geneesmiddelen te allen tijde aangeraden om:

  • de bijsluitertekst van het geneesmiddel of de gebruiksaanwijzing goed te lezen;
  • zich te houden aan de maximaal voorgeschreven dosering die in de gebruiksaanwijzing staat aangegeven of uitdrukkelijk/schriftelijk door de behandelende zorgverlener is geadviseerd;
  • een eventuele zwangerschap en/of gebruik van andere geneesmiddelen aan de arts en/of apotheker/drogist te melden, vóórdat de middelen gebruikt worden;
  • waakzaam te zijn voor eventuele bijwerkingen, in het bijzonder bij gebruik van andere (genees)middelen, alcohol of drugs.

Medische vragen: Omdat www.cannaclass.net in geen geval op directe (bijvoorbeeld telefonisch of via e-mail) of indirecte wijze medische adviezen biedt, die bedoeld zijn als vervanging van professioneel medisch advies, worden geen e-mails van bezoekers beantwoord die betrekking hebben op vragen of verzoeken die bijvoorbeeld ingaan op medische/psychische klachten, de keuze van behandeling of de resultaten van bepaalde (medische) zorg.

Aansprakelijkheid: Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op www.cannaclass.net en door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

www.cannaclas.net en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via www.cannaclass.net, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit www.cannaclas.net wordt verwezen.

Auteursrechten: Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de teksten van deze website liggen bij www.cannaclass.net. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van www.cannaclass.net. De gegevens op deze website zijn met zorg samengesteld. De gegevens zijn echter niet noodzakelijkerwijs alomvattend, volledig, nauwkeurig of bijgewerkt. www.cannaclass.net kan niet instaan voor de juistheid van de informatie en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik daarvan. Indien u www.cannaclass.net attendeert op onjuistheden, zullen deze zo spoedig mogelijk worden verbeterd.

Als u niet tevreden bent: Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent over onze dienstverlening, daarom streven we ernaar u met de grootst mogelijke zorg te informeren. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Dat horen we dan graag van u, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken en herhaling van klachten kunnen voorkomen. Bovendien kunnen we daardoor ook de kwaliteit van de zorg en dienstverlening verbeteren.

Met natuurlijke groet,

Het Team van CannaClass